ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

• Остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања ОВ утицаја на децу
• Организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином
• Организовање и усмеравање рада представника Савета родитеља родитељских састанака
• Ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег ОВ рада са ученицима
• Педагошко психолошко образовање родитеља
• Предузимање оптималних мера и акција за остварење

Савет родитеља активно учествује у решавању свих питања која се односе на проблеме школе, а у свој план за ову школску годину уноси следеће задатке које можете погледати у ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА ШКОЛЕ, који је такође на сајту у делу ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА.